Bluffs Trinity Lutheran Church

Fremont, Nebraska, United States