Shepherd of the Lakes Lutheran

Detroit Lakes, Minnesota, United States