Our Saviour's Lutheran Church

Audubon, Iowa, United States