Spirit of Peace Church

Valley, Nebraska, United States