Our Savior's Lutheran Church

Menno, South Dakota, United States