Trinity Lutheran Church

Gothenburg, Nebraska, United States