Evangelical Lutheran Church of Mankato

Mankato, Kansas, United States