Brayton Lutheran Church

Brayton, Iowa, United States