Pastor Rodney Mruk, MDiv

Hermiston, Oregon, United States