Pastor Woo Jung Koh

Yongin-si, Gyeonggi-do, South Korea